CG HELPDESK HOTLINE

Jednotná ekonomika organizácií miest

Jednotná ekonomika organizácií miest
26. februára 2013 pavololeksak

Na území mesta často jestvuje množstvo škôl,materských škôl, centrum voľného času a iných inštitúcií,ktoré sú finančne a správne prepojené a dotované mestom, sú teda „rozpočtovými  alebo príspevkovými organizáciami mesta“. *

Z dôvodov transparentného  využívania  financií z rozpočtu môžu mestá využiť funkciu systému CG ISS – Jednotnú ekonomiku rozpočtových (RO) a príspevkových organizáciách (PO) v pôsobnosti mesta. Vďaka nej môžu RO a PO pohodlne zo svojich sídiel využívať  funkcie v informačnom systéme CG ISS, ako sú napríklad pokladňa, účtovníctvo, sklad, rozpočet, zmluvy a pod.

Cieľom používania jednotného systému v mestách a organizáciách ním zriadených alebo spravovaných je, že informácie, ktoré si vymieňajú, nie je potrebné prácne vykazovať, prenášať, vkladať a podobne. Všetko to zabezpečí informačný systém samosprávy CG ISS a vďaka jednotnosti a kompatibilite nehrozí, aby sa do systému mesta dostali chybné a nedostatočné informácie. Naopak, organizácie majú možnosť využívania dát uložených v CG ISS (evidencia obyvateľov, ulíc a pod.), čo značne zrýchľuje a zjednodušuje ich administratívnu prácu.

Mesto používaním ekonomických modulov aj na rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta získa okamžitý prehľad a vždy aktuálne informácie o stave agend a financií v materskej a v dcérskych organizáciách mesta. Pracovníci nielen na mestskom úrade, ale aj v organizáciách mesta ocenia zjednodušenie vykazovania a zjednodušenie vzájomných konsolidácií. Využívanie centrálnej databázy, jednotnej účtovnej osnovy a samotných ekonomických modulov zaručuje zrýchlenie pracovných procesov.

Ďalší krok k úplnej transparentnosti. Všetky dáta sú totiž ihneď zobraziteľné v informačnom systéme mesta. Mesto môže z pozície supervízora  vidieť všetky finančné údaje za jednotlivé mestské organizácie vrátane mesta samotného. Navyše, vybrané a pre transparentnosť podstatné dáta organizácií vďaka priamemu prepojeniu mesto jednoducho zverejní na webovom informačnom portáli mesta.


*„Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.“ (Zákon č. 523/2004 Z. z.)

 

0 Comments

Leave a reply